ALGEMENE VOORWAARDEN.

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Christine Dekker-de Waard aangeboden opleidingen, behandelingen of anderszins, hoe ook genaamd, verder in deze voorwaarden alle gezamenlijk aangeduid als opleiding.
2.Aanmeldingen, zulks per opleiding altijd naar inzicht en beoordeling van Christine Dekker-de Waard. Wanneer de opleiding geen doorgang vindt, ontvangt de deelnemer uiterlijk één week voor de geplande aanvangsdatum van de opleiding bericht. Het reeds betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen.
3. De aanmelding als deelnemer vindt plaats door middel van invulling van een door Christine Dekker-de Waard opgesteld inschrijfformulier. Zo lang niet is voldaan aan de overeengekomen betalingsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend aan het ingediende inschrijfformulier.
4. Deelnemer heeft na insturen van het inschrijfformulier veertien dagen bedenktijd en kan binnen dit termijn zijn aanmelding van deelname opzeggen. Mocht er al een betaling van het cursusgeld hebben plaatsgevonden, dan is Christine Dekker-de Waard verplicht dit bedrag te retourneren
5. Aanmeldingen voor door Christine Dekker-de Waard aangeboden opleidingen dienen voor de geplande aanvangsdatum van die opleidingen in bezit van Christine Dekker-de Waard te zijn.
6. Wanneer de deelnemer de aanmelding van de opleiding schriftelijk terugtrekt binnen een maand voor aanvangsdatum van die opleiding, doch niet later dan een week voor die geplande aanvangsdatum, dan zal de deelnemer aan Christine Dekker-de Waard het bedrag € 50,– wegens administratie- en annuleringskosten verschuldigd zijn.
7. Wanneer de cursist zijn aanmelding voor opleiding schriftelijk terugtrekt binnen een week voor de geplande aanvangsdatum van die opleiding, dan zal de deelnemer aan Christine Dekker-de Waard het volledige bedrag dienen te betalen. In hoge uitzonderingsgevallen kan men tegen vergoeding van € 50,- administratiekosten van deze verplichting ontslagen worden. Indien een annulering wordt gefiatteerd, zullen reeds overgemaakte gelden worden teruggestort op dezelfde rekening als waarvan het desbetreffende bedrag is ontvangen. Wanneer de deelnemer de opleiding wil afbreken nadat de opleiding inmiddels is begonnen, dan is de deelnemer het volledige opleidingsgeld aan Christine Dekker-de Waard verschuldigd.
8. Het ingediende inschrijfformulier verplicht de cursist steeds tot betaling van de gehele overeengekomen opleidingssom. Matiging van de betalingsverplichting is uitsluitend mogelijk na schriftelijke afmelding en ook overigens overeenkomstig de in de artikelen 5, 6 en 7 van deze Voorwaarden genoemde voorwaarden en percentages.
9. De deelnemer dient de volledig verschuldigde opleidingsgelden voor aanvang van de opleiding dag aan Christine Dekker-de Waard te hebben overgemaakt op bankrekeningnummer (NL80 INGB 0671930966 t.n.v. C.M.W. Dekker-de Waard), zoals aangegeven op het inschrijfformulier die de cursist heeft ingevuld en geretourneerd.
10. Aanvullende bepalingen in aanbiedingen en/of overeenkomsten tussen Christine Dekker-de Waard en deelnemer, die een afwijking inhouden van deze algemene voorwaarden zijn alleen verbindend wanneer deze door Christine Dekker-de Waard schriftelijk aan de deelnemer zijn bevestigd.
11. Indien Christine Dekker-de Waard door de wanbetaling van de deelnemer is genoodzaakt de vordering ter incasso uit handen te geven, dan zullen alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening komen van de deelnemer, die zich voor de opleiding heeft aangemeld.
12. Wanneer Christine Dekker-de Waard met de deelnemer is overeengekomen dat het bedrag van de opleiding in deelbetalingen zal plaatsvinden en de deelnemer trekt zich na de start van de opleiding terug, dan zal het volledige bedrag alsnog voldaan moeten worden.
13. Wanneer de deelnemer niet voldaan heeft aan zijn of haar financiële verplichtingen en toch op de locatie van de activiteit verschijnt, dan heeft Christine Dekker-de Waard het recht om de deelnemer de toegang tot deelname te weigeren.
14.Christine Dekker-de Waard zal vertrouwelijk omgaan met de gegevens van de deelnemers.
15.De opleidingen vinden plaats op de op het inschrijfformulier vermeldde locatie, waarbij de keuze van de trainer bepaalt wordt door Christine Dekker-de Waard . Dit kan per locatie en opleiding dag aangepast worden. Voor de cursist is de locatie bindend boven de trainer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Christine Dekker-de Waard. Er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden wanneer er aanpassingen plaatsvinden.
16.Toelating tot de opleiding geschiedt in volgorde van aanmelding, maar is Christine Dekker-de Waard binnen het kader van de afwegingen die zij heeft te maken met het oog op de belangen van zowel individuele deelnemers als de opleidingsgroepen, steeds gerechtigd aangemelde deelnemers niet (verder) tot groepen toe te laten.
17.Mocht, tijdens de opleiding, het collectieve belang van de groep in het geding komen, dan is Christine Dekker-de Waard gerechtigd om zelfstandig te beslissen wie deze disbalans veroorzaakt en de desbetreffende persoon(en) van verdere deelname uit te sluiten. Restitutie van het lesgeld is hierbij niet aan de orde.
18.Bij in punt 17 voorkomende situatie is Christine Dekker-de Waard gerechtigd om het lesmateriaal terug te vorderen.
19.Verkopen of afstaan aan derden van lesmateriaal is op geen enkele wijze toegestaan. Het auteurs- en eigendomsrecht van speciaal voor de opleiding vervaardigd lesmateriaal blijft te allen tijde bij Christine Dekker-de Waard of enig ander in het cursusmateriaal vermelde rechthebbende van de opleidingen. Lesmateriaal en andere bescheiden mogen niet anders gebruikt worden door de deelnemer dan voor persoonlijke studie. Het auteurs en het eigendomsrecht berusten bij Christine Dekker-de Waard.
20.Christine Dekker-de Waard kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het toepassen van de lesstof door de deelnemer of enig ander derde. Deelname aan de opleiding(en) is vrijwillig. De deelnemer/-neemster is verantwoordelijk voor zichzelf en voor zijn/haar daden en handelingen tijdens de opleidingen en tijdens zijn/haar verblijf in de aangeboden accommodaties. De opleidingen zijn en kunnen niet worden beschouwd als (vervanging van) medische en/of psychiatrische consulten en/of behandeling(en). Christine Dekker-de Waard kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade door cursisten ondergaan, noch voor schade veroorzaakt door medecursisten.
21.Christine Dekker-de Waard behoudt zich het recht voor om in gevallen van overmacht, zoals ziekte, overlijden, stakingen etc. de aanvangstijd of datum van de opleidingen te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.
22.Door inschrijving wordt de deelnemer verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan